Vedtægter

Vedtægter for Dragør Golfklub

Indholdsfortegnelse:

§ 1 – Navn og hjemsted
§ 2 – Formål
§ 3 – Medlemskab
§ 4 – Indmeldelse
§ 5 – Udmeldelse
§ 6 – Indskud og kontingent
§ 7 – Restance
§ 8 – Ordinær generalforsamling
§ 9 – Dagsorden til ordinær generalforsamling
§ 10 – Generalforsamlingens ledelse
§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling
§ 12 – Bestyrelsens sammensætning
§ 13 – Bestyrelsens kompetence
§ 14 – Tegning og hæftelse
§ 15 – Regnskab
§ 16 – Særlige bestemmelser i relation til DGU
§ 17 – Disciplinær straf
§ 18 – Vedtægtsændringer
§ 19 – Opløsning

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1.
Klubbens navn er Dragør Golfklub, og er stiftet den 29. juni 1989. Golfklubben har hjemsted i Dragør Kommune.
Stk. 2.
Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 – Formål

Stk. 1.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendska­bet til golfsporten.
Stk. 2.
Klubben skal eje og drive et golfanlæg, samt organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

§ 3 – Medlemskab

Stk. 1.
Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.
Stk. 2.
Passive medlemmer har adgang til klubhus, til at få klubbladet og til klubbens arrangementer med mindre arrangementet er oplyst udelukkende at være for aktive medlemmer.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan, hvis forholdene tillader det, give tilladelse til, at passive medlemmer kan benytte træningsfaciliteter og par-3 banen.
Stk. 4.
Bestyrelsen kan fastsætte konkrete tilbud for golfspillere.
Stk. 5.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Stk. 6.
Bestyrelsen kan indrømme prøvemedlemskab af maksimalt 12 måneders varighed og fastsætte reglerne herfor.

 

§ 4 – Indmeldelse

Stk. 1.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
Stk. 2.
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ventelisten, herunder eventuelt gebyr for at stå på listen.
Stk. 3.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

 

§ 5 – Udmeldelse

Stk. 1.
Medlemskab er bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til en 31. marts.
Stk. 2.
Der tilbagebetales ikke kontingent. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne bestemmelse.

 

§ 6 – Indskud og kontingent

Stk. 1.
Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Stk. 2.
For medlemmer indmeldt før 1. januar 1999 er besiddelse af et indskudsbevis udstedt af Dragør Golfklub en forudsætning for medlemskab i Dragør Golfklub.
Indskudsbeviser udstedt af Dragør Golfklub kan overdrages til 3. person.
Stk. 3.
Ved optagelse i klubben efter 1. januar 1999 betaler voksne medlemmer (over 25 år) et klubindskud til Dragør Golfklub, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Indehavere af et indskudsbevis i Dragør Golfklub skal ikke betale klubindskud ved indmeldelse.
Stk. 4.
Juniorer (under 18 år) betaler ikke klubindskud ved indmeldelsen.
Ved overgang til eller indmeldelse som ungsenior (18-25 år) betales halvt klubindskud.
Ved overgang til voksen betales den resterende halvdel.
Juniorer hhv. ungseniorer med mindst 5 års anciennitet i klubben betaler ikke klubindskud.
Stk. 5.
Klubindskud betalt ved medlemsoptagelse efter 1. januar 1999 tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab, bortset fra ved udmeldelse inden 6 måneder fra indmeldelsen.
I sådanne tilfælde tilbagebetales halvdelen af klubindskuddet.
Stk. 6.
Besiddelse af indskudsbevis udstedt af Dragør Golfklub indebærer ret til ved udmeldelse, mod overdragelse af indskudsbeviset til klubben, at få udbetalt tilgodehavende på indskudsbeviset.
Stk. 7.
Overgang fra passiv til aktiv medlemskategori kan ske øjeblikkeligt ved ønske herom, såfremt ventelisten ikke forhindrer dette. Medlemmet bliver i så fald indplaceret bagerst på venteliste og betaler indskud, såfremt der ikke tidligere er betalt indskud eller vedkommende er i besiddelse af et indskudsbevis udstedt af Dragør Golfklub.
Stk. 8.
Overgangen fra aktiv til passiv medlemskategori skal ske under iagttagelse af gældende udmeldelsesfrister.
Stk. 9.
Kontingentet for kontingentperioden forfalder til betaling ved kontingentperiodens start med betalingsfrist den 1. april. Bestyrelsen kan beslutte betalingsformen og at kontingentet betales ratevis samt betalingsfristerne herfor, dog således at hele kontingentet skal være betalt inden udløbet af kontingentperioden.
Stk. 10.
Efter indbetalt klubkontingent og eventuelt klubindskud indtræder spilleret.

 

§ 7 – Restance

Stk. 1.
Kontingentrestance udover 1 måned fra forfaldsdato medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder, og der kan efter regler, der fastsættes af bestyrelsen, pålægges opkrævningsgebyr.
Stk. 2.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder anledning til at dispensere herfra.
Stk. 3.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når alle restancer er indfriet inkl. eventuelt kontingent for perioden fra restancen er opstået til den betales samt evtentuelt nyt klub-indskud er betalt.

 

§ 8 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes på Amager hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3.
Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), på klubbens hjemmeside og eventuelt i den lokale presse med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab.
Stk. 4.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar.
Stk. 5.
Alle foreningens medlemmer samt, hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme.
Stk. 6.
Stemmeret kan ved generalforsamlinger udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, der dog kun kan udøve stemmeret ifølge én fuldmagt. Fuldmagten gælder kun til den pågældende generalforsamling.
Stk. 7.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§ 9 – Dagsorden til ordinær generalforsamling

Stk. 1.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.       Valg af dirigent.
2.       Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.       Forslag fra bestyrelsen.
5.       Forlag fra medlemmerne.
6.       Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter samt klubindskud.
7.       Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer.
8.       Valg af formand, når denne er på valg
9.       Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
10.     Valg af suppleanter
11.     Valg af revisor.
12.     Eventuelt.

 

§ 10 – Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Stk. 2.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for, jf. § 18.
Stk. 3.
Afstemning skal foretages skriftligt hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis 25 % af de stemmeberettigede deltagere forlanger det.
Ved personvalg skal der dog altid foretages skriftlig afstemning.
Stk. 4.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der i tilfælde af kampvalg foretages skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Stk. 5.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlings beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 11 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 2.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 3.
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12 – Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.
Bestyrelsen skal bestå af et af generalforsamlingen fastsat ulige antal medlemmer på mindst 5 inklusive formanden.
Stk. 2.
Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.
Stk. 3.
Formanden for bestyrelsen vælges særskilt. Hvert andet år afgår formanden, men genvalg kan finde sted.
Stk. 4.
Hvis formanden afgår i valgperioden, kan bestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Denne funktionsperiode begrænses til tiden indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny formand.
Pladsen for det bestyrelsesmedlem, som overtager formandsposten i henhold til foranstående, besættes af en suppleant, jf. stk. 7 eller subsidiært af et nyt bestyrelsesmedlem, jf. stk. 8.
Stk. 5.
Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert år afgår halvdelen af medlemmerne, men genvalg kan finde sted.
Stk. 6.
Bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7.
På generalforsamlingen vælges mindst 1 suppleant til bestyrelsen for en periode på 1 år. Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten og sidder det afgående medlems periode ud.
Stk. 8.
I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsam­ling.

 

§ 13 – Bestyrelsens kompetence

Stk. 1.
Bestyrelsen forestår ledelsen af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender, herunder også eventuel optagelse af lån.
Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
Stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 3.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.
Stk. 5.
Medlemmer, der opfylder betingelserne for medlemskab som aktiv junior, sikres medbestemmelse i klubbens anliggender gennem et særligt udvalg til varetagelse af juniorernes interesse (juniorudvalget). Juniorerne har kun medbestemmelse for forretningsområder, der vedrører juniorernes arbejde i klubben.
Stk. 6.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence, og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
Stk. 7.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

§ 14 – Tegning og hæftelse

Stk. 1.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt ét bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 100.000 kr. kræves dog underskrift af formanden og kassereren.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Stk. 3.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 15 – Regnskab

Stk. 1.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.
Stk. 2.
Det reviderede regnskab, budget inkl. forslag til kontingenter og klubindskud, jfr. § 9, skal offentliggøres på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Foreningens regnskab skal i kopi kunne hentes i foreningens sekretariat.

 

§ 16 – Særlige bestemmelser i relation til DGU

Stk. 1.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.
Stk. 2.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Stk. 3.
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

 

§ 17 – Disciplinær straf

Stk. 1.
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne, suspension eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Stk. 2.
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.
Stk. 3.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.
Stk. 4.
Alle afgørelser truffet af klubben, kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået eller, at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

 

§ 18 – Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Til vedtagelse af ændringer til disse vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 19 – Opløsning

Stk. 1.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages af en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor det kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2.
Et eventuelt overskud skal i tilfælde af klubbens opløsning tilfalde almennyttige formål i Danmark til gavn for sporten, herunder Dansk Golf Union. Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal beslutning herom.

Klubbens oprindelige vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. juni 1989.

Med en gennemgribende revision efter klubbens overtagelse af baneanlægget er vedtægterne vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 29.11.2017 og efterfølgende godkendt på en ny ekstraordinær generalforsamling 19.12.2017, og erstatter i sin helhed ”Vedtægter for Dragør Golfklub” af marts 2014.

Dato 19.12.2017